• 370308 بازدید

subtitle-download

“” کاربران گرامی اگر چنانچه این صفحه را مشاهده می کنید ، بدین معنا می باشد که زیرنویس فارسی فیلم مورد نظر منتشر نشده است و بمحض   انتشار در وبسایت قرار می گیرد. “”

 

در صورت تمایل نام فیلم مورد نظر را در نظرات قید نمایید تا تهیه و قرار دادن آن بر سایت پیگیری گردد.